Høring av forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve, Brevik med tilhørende kai og adkomsttunnel

Tilgjengelige filer

magne onsdag 13. desember 2017 11:17

Det varsles med dette at forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk

farlig avfall i Dalen gruve med tilhørende kaianlegg og adkomsttunnel, nå sendes på høring

og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til § 15 i forskriften om konsekvensutredninger av

21. juni 2017. Forslaget til planprogram er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

KART ligger som PDF og under dokumenter på toppmeny: https://www.langangen.com/index.php?option=com_edocman&view=categories&id=0&Itemid=178