Larvik fremmer innsigelse mot vesentlige deler av det planlagte næringsområdet på Lønnebakke.

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne fredag 23. mars 2018 15:28

Kommentar fra Larvik Kommune:

– Larvik kommune hadde saken oppe til politisk behandling i Formannskapet 14. mars 2018. Larvik kommune vedtok følgende høringsuttalelse:

1. Larvik kommune fremmer innsigelse til følgende punkter i forslag til detaljert reguleringsplan for Lønnebakke næringsområde i Porsgrunn kommune:

• Detaljhandel

• Plasskrevende handel

• At inntil 5 prosent av BYA for alle lageretableringer kan benyttes som butikk for salg av egne varer

2. Larvik kommune fremmer innsigelse til etablering av rene kontorbedrifter dersom dette tas inn i planen før sluttbehandling uten konsekvensutredning og ny høring, og uten forankring i overordnet plan.

3. Etablering av hotell/overnatting vil ikke være i tråd med gjeldende regionale planer og ABC- prinsippet. Slik forslaget til reguleringsbestemmelser er formulert, er det uklart hvor mange hotell/motell som eventuelt kan etableres. Bestemmelsene må presiseres, heter det i Larvik formannskaps vedtak.

Kommentar fra PD:

Dette betyr at Larvik ser på et stort nytt næringsområde på Lønnebakke i Langangen som en konkurransetrussel. De vil verken ha dagligvare, motell, kontorer eller butikker like ved egen kommunegrense.