Referat fra årsmøte i LMBF 21.02.2014                          

           

Dagsorden:

Sak 1. Åpning og konstituering (møteleder, referent, underskrivere av protokoll- to personer)

Sak 2. Årsberetning for 2013

Sak 3. Regnskap for 2013

Sak 4. Revisorenes beretning

Sak 5. Fastsettelse av kontingent, leier, gebyrer samt regulering av andelspriser

Sak 6 Styrets godtgjørelse

Sak 7. Budsjett for 2014

Sak 8. Innkomne forslag / Styrets forslag

Sak 9. Valg

 

Sak 1.                         Gunnar Abrahamsen åpnet møtet. Gunnar Abrahamsen ble valgt til dirigent, Helge Bjaaland ble valgt til referent, Åge Halvorsen og P. Erik Abrahamsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 2.                         Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

Sak 3.              Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2013. Regnskapet ble godkjent. Styret opplyste at det var mye penger på kontoen, men har valgt å la det være slik et år til.

Sak 4.              Gunnar Abrahamsen leste opp revisors beretning. Revisors eneste bemerkning var at det bør være litt bedre dokumentasjon på innleide entreprenører.

Sak 5.                         Styret foreslo ingen økning på gebyrer og leier. Det ble godkjent å videreføre disse som i 2013.

Sak 6.                         Styrets godtgjørelse ble godkjent som det var i 2013. Det ble drøftet en mer differensiert godtgjørelse, især til kasserer. Årsmøtet mente at dette bør drøftes innad i styret og legges fram på årsmøte/ekstra ordinært årsmøte.

                                  

Sak 7.              Budsjettet for 2014 gjennomgått og godkjent.

Sak 8.              Det var ikke innkommet noen forslag fra medlemmene. Styret hadde heller ingen egne forslag.

Sak 9.                          Valgkomiteens leder leste komiteens forslag til styre og komiteer for 2014, og følgende ble vedtatt av årsmøtet:

            Styret:

                        Leder:             Gunnar Abrahamsen                          1 år

                        Nestleder:       Oddvar Nilsen                                    2 år

                        Kasserer:         Øyvind Svendsen                              2 år

                       Sekretær:        Tom Runar Aafos                              1 år

                        Styremedlem/leder av

havnekomite:  Rolf Kristiansen                                 1 år

                        1. Varamann:  Otto Abrahamsen                              1 år

                        2. Varamann:  Jan Erik Andersen                             2 år

            Arrangementskomité:

            Leder:                         Roar Hansen

                                               Jørn Thors

                                               Tommy Hansen

 

 

Havnekomité:

Havnekomiteen ledes av Rolf Kristiansen og består videre av medlemmer med båtplasser fra 123 til 133 på samme side av bryggen.

Revisorer:

                                               Petter Skaraas

                                               Karsten Rabe

Valgkomité:               Kjell Nøklegård

                                   Robert Wefler

                                  

                                  

Eivind Alsø, Per Erik Abrahamsen og Geir Arne Øvrum ble alle påskjønnet for sin bistand og velvillighet gjennom året 2013.