LANGANGEN MOTORBÅTFORENING

Siste Nytt: 

 Langangen Motorbåtforening, Langangen

 

Langangen Motorbåtforening har 150 medlemmer.

Nye brygger blir ferdige våren 2010.05.03

 

Det nye styret består av følgende:

STYRET OG KOMITEER - 2013

 

Leder            Gunnar Abrahamsen

Nest leder        Oddvar Nilsen

Sekretær        Tom Runar Aafos

Kasserer         Øyvind Svendsen

Styremedlem og leder av havnekomiteen Rolf Kristiansen

Varamedlem 1    Otto Abrahamsen

Varamedlem 2    Jan Erik Andersen

 

Arrangement komité

Leder            Roar Hansen

            Jørn Thors

            Tommy Hansen

 

Havne komité

Leder            Rolf Kristiansen

            Thorbjørn Grønland

            Jan Tore Auensen

            Anita Nordhammer

            Gro Fellie Bjaaland

            Tor Erik Krone

            Helge Bjaaland

            Karsten Holmberg

            Svein Helge Evju

            Erik Øvrum

            Simen Kokkersvold

Valg komité        Kjell Nøklegård

            Robert Welfler

 

Revisorer        Petter Skaraas

            Karsten Rabe

 

Diverse informasjon:

Langangen Motorbåtforening ble etablert 21.03.1981
Båthavnen ligger i Kilen, kartposisjon:  N 590100  Ø 094805
Båthavnen ligger idyllisk til på østsiden av Langangsfjorden.
Båthavnen er skjermet for høye bølger og vind, og således en meget god båthavn.
Havnen er overvåket.

I båthavnen har vi:
82 båtplasser med flytebrygger.
53 båtplasser med landfester.
9 jolleplasser.
2 plasser med gjestebrygge. max. liggetid 2 døgn.
1 Plass for utsetting av større båter.
1 Plass for utsetting og opptak av småbåter på tilhengere.
Vann og strøm.
Det er både vann og strøm tilgjengelig i havnen.

Parkeringsplass:
Plass for båteiere, ca. 50 biler.
Parkering tilhengere max. ett døgn.
Vinteropplag.
Parkeringsplassen brukes som opplagsplass for båter om vinteren.

Bod:
På skjæret i havnen; et lite hus, som fungerer som møterom for bl.a. styret.
Oppslagstavle og postkasse.
Ved innkjøringen til parkeringsplassen er en informasjonstavle. Den ene siden er informasjon til båteiere og andre som bruker havn og parkeringsplass. Den  andre siden er avsatt for reklame.
Vi har egen postkasse, plassert på veggen utenfor boden. Der kan du legge beskjeder til styret.

Søppeltømming og sanitær:
Avfall fra båtene plasseres i egen kontainer, plassert på østsiden av renseanlegget, syd i havnen.
Det er ikke sanitærannlegg i havnen.

 

motorbaatsmall

motorbaatsmall1

motorbaatsmall4

Langangen Motorbåtforening       
VedtekterUtarbeidet av: Styret i LMBF

Godkjent av: Årsmøtet 2012. Dato: 10.febuarINNHOLD

§  1 Foreningens formål og hensikt

§  2 Omfang

§  3 Eiendomsrett

§  4 Økonomi

§  5 Båtplasser

§  6 Medlemskap

§  7 Årsmøtet

§  8 Styremøter

§  9 Medlemsmøter.

§ 10 Kontingent

§ 11 Ikrafttredelse av vedtekteneForeningens navn:

Foreningens navn er Langangen Motorbåtforening LMBF.

LMBF`s webside er: www.langangen.com§ 1 Foreningens formål og hensikt

1. Formål

a. Foreningens formål er å skaffe Langangens innbyggere et rimelig og bra tilbud til båtplass i en trygg havn og opplagsplasser for fritidsbåter.

b. Foreningens drift er basert på frivillig arbeid, solidarisk ansvar og dugnadsånd.

Foreningen skal fremme dette gjennom å forestå drift, vedlikehold og utvikling av eiendom

og anlegg i Kilen, Langangen, i Porsgrunn kommune.

 

2. Hensikt

a. Vedtektene skal sikre at styret ivaretar foreningens funksjoner helt og fullt.

b. Styret skal ha fullstendig kontroll med alle funksjoner og styremedlemmenes håndtering av instrukser og arbeidsoppgaver som er tillagt foreningens vedtekter. Dette gjelder også totalansvar for underordnede komiteer og utvalg, dette være seg økonomiske som administrative forhold.§ 2 Omfang

a. Vedtektene gjelder uavkortet for alle prosedyrer og instrukser som er vedtatt i foreningen.

b. Arbeidsinstrukser utarbeides, vedtas og iverksettes av styret i henhold til

vedtektene.§ 3 Eiendomsrett

a. Samtlige aktiva i foreningen eies av Langangen Motorbåtforening (LMBF)

b. Medlemmer kan kun kjøpe en båtplass etter tildeling

c. Firma kan ikke være medlem eller leie båtplasser

c. Det gis bruksrett til en båtplass samt de tilhørende anlegg på land.

d. Det gis anledning til opplag i den utstrekning det er plass på land.§ 4 Økonomi

1. Regnskap

a. Styret har ansvaret for at økonomien i LMBF blir forvaltet etter de retningslinjene som årsmøtet bestemmer.

b. På årsmøtet legger styret fram et revidert regnskap med ”Resultatregnskap” og ”Balanse”.  

 

2. Vedlikeholdsfond

a. Styret legger frem for hvert årsmøte forslag til disponering av overskudd evt dekning av under skudd.

b. Avsetning av midler fra overskudd til fremtidige utgifter (vedlikehold etc.) bør skje hvert år.

c. Avsatte midler settes inn på særskilt konto og disponeres av styret.

d. Renteinntekt skal tillegges fondskapitalen hvert år

e. Bruk av avsatte midler skal legges frem for årsmøtet hvert år i egen melding.

f. Avsatte midler kan kun benyttes til å dekke foreningens utgifter i forbindelse med skader, nyinvesteringer og fornyelse av anlegget som skyldes elde og slitasje.

g. Generelt vedlikehold skal ikke dekkes av fondsmidler.§ 5 Båtplasser

1. Tildeling av båtplass

a. Tildeling av båtplasser foretas av styret i LMBF.

b. Søkeren må tilfredsstille kravene til medlemskap, jmf. § 6.

c. Personer med fast bopel i Langangen prioriteres ved tildeling av båtplasser.

d. Kun en båtplass pr medlemskap. (I tillegg kan man ha en jolleplass).

 

2. Leie av båtplass.

a. Utleie av båtplass kan finne sted for ett år ad gangen, også til andre enn LMBF`s medlemmer. Forandring i leieforholdet må meldes fra skriftlig til styret innen 1. jan.

b. Dersom en båtplass blir ledig, og det ikke er venteliste på kjøp av båtplass, har styret anledning til å leie ut båtplassen for ett år ad gangen også til en person som ikke er bosatt fast i Porsgrunn kommune.  

c. Eier av båtplass må senest 1. jan., meddele styret hvis denne ikke skal bruke plassen selv, slik at den eventuelt kan leies ut. Hvis beskjed gis etter denne dato må eier allikevel betale vedlikeholdsavgift.

 

3. Framleie av båtplass.

a. Fremleie av båtplass kan kun foretas av styret, og er begrenset til 4 år.  

b. Ønske om framleie av båtplass må fremmes for styret innen 1.jan.

c. Inntekten av framleien går til LMBF.

d. Eier slipper i framleieperioden å betale vedlikeholdsavgift.

e. Etter 4 års framleie har styret rett til å selge båtplassen

f. Båtforeningens medlemmer har fortrinnsrett ved fremleie.

 

4. Salg avBåtplass.

a. Kjøp og salg av båtplasser kan kun foregå gjennom styret i LMBF.

b. Medlemmer som ønsker å avhende sin båtplass skal henvende seg til styret. Båtplassen selges av styret etter prioriteringslisten i § 5.1. Når båtplassener solgt, får selger utbetalt gjeldende innskudd.

c. Båtplass som er meldt inn for salg, og det ikke er kjøper, kan fremleies av styret ut over 4 år.

 

5. Bytte av båtplass.

Medlemmer som ønsker å innbyrdes bytte båtplass, må søke om dette skriftlig til styret, og eierskiftet må godkjennes av styret og registreres.

Forandring i eie/leieforholdet må meldes fra skriftlig til styret innen 1.jan.

 

6. Lengde og breddebegrensning

a. Hver båtplass har sin fastlagte begrensning både på lengde og bredde. Disse vedtas av styret.

Se Havnereglene§ 6 Medlemskap

1.  Medlemskap

a. LMBF`s styre administrerer hvem som kan opptas som nytt medlem i foreningen.

b. Medlem må være person fylt 16 år og fortrinnsvis være bosatt i Langangen

c. Medlemskapet følger kalenderåret.

d. Denne bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft.

 

2.  Personalia

a. Medlemmene er ansvarlig for at endringer i adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse, bankkontonummer, og snarest meldes skriftlig til LMBF for vedlikehold av databasen. Det samme gjelder ved bytte av båt eller fremleie. Forhold som oppstår på grunn av medlemmets

unnlatelse i å følge opp dette sistnevnte er medlemmets ansvar.

b. Båten skal være registrert på bruker av båtplass og kopi av "båtkort" levert

havnesjef.

 

3. Vakthold

a. Alle brukere av båtplass, både eiere og leiere, plikter å delta i vaktholdet av anlegget, i hht liste oppsatt av styret.

b. Hver båtplass har 2 vakter i løpet av sesongen. Vaktene følger båtplassen.

c. Dersom vedkommende som er satt opp på vakt, er forhindret fra å møte, plikter vedkommende selv å sørge for stedfortreder.

d. Dersom en båtplass bytter eier eller leier etter 15. april har eier/leier ansvar for at vaktene som følger båtplassen blir ivaretatt.

e. Fravær på vakt medfører gebyr fastsatt av årsmøtet.

f. Styret og varamedlemmer til styret er fritatt fra vakt.

 

4. Dugnad

a. Styret fastsetter årlige planer for dugnader i havna.

b. Enhver bruker av båtplass plikter å delta i dugnad.

c. Medlemmer som er forhindret fra å møte på dugnadsdagene må selv skaffe stedfortreder.

d. Det kan eventuelt avtales dugnadsarbeid på andre dager dersom styret har egnede

oppgaver.

e. Medlemmer må selv sørge for å kvittere for oppmøtet på dugnad.

f. Etter fylte 75 år kan medlemmer fritas fra dugnadsplikten.

g. Fravær på dugnad medfører et gebyr fastsatt av årsmøtet.

 

5. Nyinnmeldt

Ved innmeldelse skal medlemmet tildeles foreningens vedtekter og instrukser. Det er

medlemmets ansvar å sette seg inn i disse.

 

6. Kommunikasjon med styret

Kommunikasjon med styret vedr. medlemskap, vakter, dugnad, kjøp, salg og leieforhold må skje skriftlig.

 

7. Arv

Båtplasser i LMBF arves i henhold til norsk lov. For å overta båtplass må den som arver fylle kravene til medlemskap i foreningen, hvis ikke arves bare den til enhver tid gjeldende

verdi på plassen.

 

8. Overdragelse

a. Båtplasser kan kun overdras i nedadstigende arvelinje, og den det overdras til må oppfylle kravene til medlemskap i foreningen.

b. Medlemmer som overdrar sin båtplass rett nedadstigende, kan fortsette som medlem men

starter på nytt med ansiennitetsoppbygging.

 

9. Utmeldelse

a. Utmeldelse må skje skriftlig.

b. Ved utmeldelse gjelder kontingent betaling for helt påbegynt år og andre leier/avgifter pr. år.

c. Har medlemmet båtplass, innløses verdi av denne når plassen er solgt.

 

10.  Utestengelse

a. Ethvert medlem plikter å hemmeligholde for uvedkommende vaktlister, og andre opplysninger som kan bli til skade for foreningen, dersom det blir allment kjent.

b. Medlemmer som med sin oppførsel/atferd vekker anstøt og forargelse eller virker til skade

for foreningen, ikke etterlever foreningens vedtekter og instrukser, samt missbruker sin tillit til personlig vinning, volder skadeverk, økonomiske mislighold, bruker fellesskapet

til andre formål enn bestemt av foreningens vedtekter og instrukser, kan av styret utestenges fra foreningen ved rekommandert brev.

c. Medlem som er utestengt av styret, må straks forlate foreningen og mister sitt medlemskap. Tildelt båtplass fraflyttes innen 14 dager, og fullt oppgjør partene imellom finner sted umiddelbart.

d. Utestengelse kan innankes for årsmøtet etter å ha levert anken til styret 3 uker før årsmøtet avholdes.

e. Eventuelle fordringer fra LMBF kan innkreves ved rettslig inkasso.

f. Bestemmelsene under dette punktet er en selvdømmeklausul.§ 7 Årsmøtet

1. Årsmøteinnkalling

a. Årsmøte er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

b. Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel ved brev, e-post eller sms.

c. Saksdokumentene legges ut i ”vaktbua” og på websiden www.langangen.com 14 dager forut for årsmøtet.

d. Vedtektssaker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1 januar.

e. Bare medlemmer som har kjøpt båtplass, har stemmerett i vedtektssaker, saker som angår forvaltning av foreningens aktiva og ved forslag om oppløsning av foreningen ifølge §11.

 

2. Dagsorden

Årsmøtet skal behandle:

a. Forretningsorden

b. Møteleder

c. Referent

d. Underskrift av protokoll to personer

e. Styrets beretning

f. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett for påfølgende år, samt bestemme styrets godtgjørelse.

g. Fastsettelse av kontingent, leier og gebyrer samt regulering av båtplasspriser.

h. Styrets forslag / Innkomne forslag

i. Valg

 

3.Møteledelse

a. Årsmøtet ledes av en møteleder, protokolleres av en referent. Disse to velges på årsmøtet.

Det føres protokoll over alle forhandlinger og beslutninger på årsmøtet. Protokollen undertegnes av to møtedeltagere som velges på årsmøtet.

b. Referat fra årsmøtet gjøres kjent for medlemmene på webside, og legges i postkassa på vaktbua.

 

4. Valg

a. Leder er på valg hvert år.

b. Nestleder, sekretær, kasserer og havnesjef velges for to år om gangen, slik fordelt at det hvert annet år fratrer maksimum 3 personer. I tillegg velges to varamenn til styret og varamann til havnesjef for to år.

c. Havnekomiteen velges ut fra lista over alle som har
båt i havna. Vi starter med plass nr. 100, og velger ut 10 nye
medlemmer hvert år, sånn at alle etter noen år har vært med i
komiteen. De som har verv i styret er unntatt fra dette.

Hele Havnekomiteen kalles inn til styremøte i mars og august. Videre
kontakt og møter med Havnekomiteen er Havnesjefens ansvar.

d. Kasserer og sekretær skal ikke være på valg samtidig.

d. Valgkomité på to medlemmer velges for to år om gangen.

e. Revisor velges for to år om gangen.

f. Det velges en arrangementskomitè på 3 personer.

g. Krever minimum 5 medlemmer lukket valg, skal avstemningen foregå skriftlig

h. Alle medlemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkommende har fungert.

 

5. Stemmeregler

a. Endringer av vedtekter kan bare vedtas av årsmøtet.

b. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 1. januar.

c. Bare medlemmer som er båtplasseiere har stemmerett i saker som angår forvaltning av foreningens eiendom og fondsmidler, samt ved oppløsningsvedtak.

d. Dersom noen krever skriftlig avstemming, skal dette gjøres.

e. Ved forslag til vedtektsendring kreves det 2/3 flertall av de fremmøtte. Alle voteringer ut over dette avgjøres ved simpelt flertall. Hvert frammøtt medlem har en stemme.

f. Medlemmer kan gi stemmefullmakt til ektefelle eller samboer. Det er ikke mulig å stille med stemmefullmakt for andre medlemmer.

 

6. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan når det finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene forlanger det ved

skriftlig melding til styret, innkalle til ekstraordinært årsmøte, og da senest en måned etter at styret har mottatt henstillingen.§ 8 Styremøter

a. Styremøter avholdes når Leder finner det nødvendig, eller når minst 2 av styremedlemmene forlanger det.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede på møtet.

c. Alle saker avgjøres med simpelt flertall.§ 9 Medlemsmøter.

a. Styret innkaller til medlemsmøter etter behov.

b. Innkalling til møter skal skje med minst en ukers varsel.

c. Innkallingen skal ha saksliste hvor det skal gå tydelig fram dersom viktige saker vil bli lagt fram på møtet.§ 10 Kontingent

1. Betaling av kontingent

a. Årskontingent, leier og avgifter følger kalenderåret, og må være betalt innen 1 mars.

b. Kontingent/avgifter som ikke er betalt innen 3 mndr. etter forfall, medfører at medlemskapet blir avsluttet.

c. Ved purring tilkommer gebyr for sen betaling. Overskrides fristen etter purring strykes

medlemskapet, og medlemmets evt. tilgodehavende betales ut, båtplassen tilfaller nytt medlem etter ansiennitet.

d. Har medlemmet problemer med oppgjør, kan man søke styret om en tidsavgrenset ordning.

e. Misligholdte fordringer skal rentebelastes.

f. Utestående fordringer mot medlemmene kan motregnes før oppgjør av aktiva finner sted

ved utmeldelse mislighold eller utestengelse fra LMBF.

 

2. Fastsettelse av kontingent

Kontingent, båtplasspriser, avgifter og gebyrer fastsettes av årsmøte.
§ 11 Ikrafttredelse av vedtektene

Bestemmelsene i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter avholdelse av årsmøtet, men har ikke tilbakevirkende kraft.Langangen den 16.02-2012……………………………………………                  --------------------------------------------                   

            Leder av LMBF                                                            Sekretær i LMBF