Innkalling til
Årsmøte i Langangen Motorbåtforening
 
Fredag den 10. Februar 2012 kl 18.00 på LIL`s klubbhus i Langangen.

Dagsorden:
Sak 1.    Åpning og konstituering (møteleder, referent, underskrivere av protokoll, to personer)
Sak 2.    Årsberetning for 2011
Sak 3.    Regnskap for 2011
Sak 4.    Revisorenes beretning
Sak 5.    Fastsettelse av kontingent, leier, gebyrer samt regulering av andelspriser
Sak 6.    Styrets godtgjørelse
Sak 7.    Budsjett for 2012
Sak 8.    Innkomne forslag / Styrets forslag
Sak 9.    Årsmøtets godkjenning av forandringene i vedtektene
Sak10.   Valg

 

VEL MØTT!


Årsmøtefesten regner vi med starter ca kl 20.00, med PIZZA & drikke.
Kuvertprisen settes til kr. 100,00
 

Med vennlig hilsen
 
for Styret i LMBF
Noomi Sannes

Årsberetningen og vedtektene ligger under dokumenter øverst på menyen.

 


 

Langangen Motorbåtforening                    

 

SAK 1        Åpning og konstituering
Valg av møteleder, referent, og to personer til å underskrive av protokoll.

 

SAK: 2
Årsberetning for 2011

 


Året 2011 har også vært et hektisk år for LMBF.

 

1. Medlemmer.
Foreningen har pr. 31.12.2011 147 medlemmer.

 


2. Styre og komiteer i 2011
STYREMEDLEMMER:
Leder        Noomi Sannes
N. leder            Oddvar Nilsen
Sekretær            Tom Runar Aafos
Kasserer            Ole Strand
Styremedlem / Leder av
Havnekomitè        Snorre Heide

 

1. varamedlem                    Otto Abrahamsen
2. varamedlem        Jan Erik Andersen

 

Arrangementkomitè:
Leder:                Roar Hansen
Jørn Thors
Gunn Thors

 

Havnekomitè:
Leder:        Snorre Heide
             Alf Johan Nilsen
Lars Støkke
Roy Gunnar Jønholt
Kjell Nøklegård

 

Revisorer:
Petter Skaraas
Karsten Rabe
Valgkomitè
Leder:                Terje Henriksen
Geir Arne Øvrum

 

3.  Møter.
I tillegg til årsmøtet har LMBF hatt 8 styremøter.  Det ble også innkalt til spesielt møte med havnekomiteen, men ingen fra denne fra denne komiteen møtte opp.

 

Av saker som har blitt behandlet kan nevnes:
Årsmøtereferat.
Økonomi
Salg av båtplasser
Fordeling av båtplasser.
Utarbeide og sende ut vaktlister.
Prosjekt Ny materialbu - bygging.
Salg og bortkjøring av gammelt materiell
Sende ut, og purre på, regninger.
Planlegging og gjennomføring av dugnader

 

4. Årsmøtereferat
Styret sendte ut referat fra årsmøtet den 11. februar 2011 til alle medlemmene. Det kom ingen kommentarer tilbake til styret.

 


5. Båtplasser - Priser/Tariffer (2011)
Prisene som er fastsatt for andelsplassene er følgende:
3,0 m kr. 26 000 m/4,5 m uteriggere
3,0 m kr. 28 000 m/6 m uteriggere
3,5 m kr. 30 000
4,0 m kr. 37 000
4,5 m kr. 49 000
5,0 m kr. 51 000

 

Regulering av priser/gebyrer etc. fastsettes av årsmøtet.

 

Det nye bryggeanlegget har nå :
45 stk. 3 m brede båtplasser
29 stk. 3,5 m brede båtplasser
21 stk. 4 m brede båtplasser
2 stk. 4,5 m brede båtplasser
3 stk. 5 m brede båtplasser
Ved den gamle betongbryggen ved fjellet er det nå 15 stk. båtplasser.
Ved gangbroen over til ”øya” var det 4 stk. båtplasser. Denne flytebrygga var i meget dårlig forfatning, og er nå fjernet.
Den gamle flytebryggen for mindre båter og joller er det nå 15 stk. båtplasser.

 

 
    Ledige båtplasser:       
    2stk    3x4,5m plass       
    1stk    3x6m plass       
    2stk    4x8m plass    

 


Bryggeanlegget er forsikret i Sparebank1.

 


6. Fordeling av båtplasser.
Det kom også i 2011 inn mange søknader om båtplasser fra Langangen, Porsgrunn og utenfor Porsgrunn. De fleste kunne imøtekommes, men ikke alle.

 

7. Vakter / Vaktlister
Vaktlister for vaktperioden ble sendt ut til alle som eide, eller leide, båtplass.  
Det ble også i år gjort noen mindre endringer etter at listene var sendt ut.

 


8. Økonomi.
Økonomien i LMBF er fortsatt bra, på tross av investeringene i nye flytebrygger.
Beholdningen er kr. 486 434,- (se regnskap), hvilket er noe bedre enn året før.

 


9. Ny Materialbu

 

Det har i år blitt laget en ny materialbu i båthavna. Rolf Kristiansen og Otto Abrahamsen har stått for støping og pussing av gulvet. Det gjenstår noe beising pluss det å lage et trappetrinn.

 


10. Vaktbua

 

Det er besluttet å heve vaktbua. I forbindelse med dette har Per Erik Abrahamsen, Bjørn Nicolaisen, Alfred Bråten og Terje Kokkersvold laget nytt fundament. Bua blir heiset opp våren 2012. Geir Arne Øvrum og Eivind Alsø har påtatt seg å ordne med vann og strøm.

 


11. Dugnader

 

Det har i år blitt grundig ryddet i havna. Oddvar Nilsen innkalte 17 personer til dugnaden. 15 personer stilte opp mens 2 hadde lovlig fravær. I tillegg til rydding i havna ble det ryddet og vasket i vaktbua. Noe av det som var i vaktbua ble også flyttet over til materialbua.

 


Langangen den 22. januar 2012.
Tom Runar Aafos
Sekretær

 

SAK: 3
 
                   
                           
RESULTATREGNSKAP    2011                       
                           
INNTEKTER:                           
Kontingenter    29 600,00                       
Utleie båtplass/opplag    203 500,00    Note 1                   
Vakt-/opplagsbot    11 500,00    
 
                   
Salg båtplasser    -56 000,00                       
Renter    11 624,00                       
Diverse inntekter    0,00                       
Sum inntekter    200 224,00                       
                           
UTGIFTER                           
Porto/bankgebyr    3 262,50                       
Vedlikehold    34 779,84                       
Nytt Bryggeanlegg    0,00                       
Strøm    7 500,35                       
Vann/renovasjon    11 962,00                       
Forsikring    5 129,00                       
Møtekostnader    2 400,00                       
Styregodtgjørelse    7 000,00                       
Årsmøte    3 838,70                       
Adminstrasjons utgifter    3 266,38                       
Bod på parkeringsplass    69 505,63                       
Diverse utgifter    79,00                       
Sum utgifter    148 723,40                       
                           
RESULTAT    51 500,60                       
                           
Beholdning pr. 31.12.2010.    434 933,65                       
Resultat    51 500,60                       
Beholdning pr. 31.12.2011    486 434,25                       
                           
Egenkapital                           
Beholdning bank    486 434,25                       
Beholdning kasse    0,00                       
Sum aktiva    486 434,25                       
            Ledige båtplasser:           
Midlene er fordelt på følgende kontoer:        2stk    3x4,5m plass    52 000,00       
2610 12 70105 Brukskonto    8 580,75        1stk    3x6m plass    28 000,00       
2670 45 25833 Markedskonto    477 853,50        2stk    4x8m plass    74 000,00       
    486 434,25                154 000,00       
                           

 

                           
    …………………………        …………………………       
    Petter Skaraas        Karsten Rabe       
    Revisor        Revisor       
                        

 

SAK: 4

 

Revisors beretning.

 


SAK: 5
Styrets forslag til fastsettelse av kontingent, gebyrer, leiepriser etc.

 

 Medlemskontingent for 2012 kr. 200,-.

 

Priser for båtplassene:
3,0 m kr. 26 000 m/4,5 m uteriggere
3,0 m kr. 28 000 m/6 m uteriggere
3,5 m kr. 30 000
4,0 m kr. 37 000
4,5 m kr. 49 000
5,0 m kr. 51 000

 

Vedlikeholdsgebyrer og leiesatser for båtplasser:
 
    Kontingent    Vedlikehold       
3m    200    500       
3,5m    200    600       
4 m    200    800       
4,5m    200    1000       
5 m    200    1200       
               
               
På Flytebrygger    Medlem    Ikke medlem       
Grunnavgift    1000    3000       
Over 12 fot    150 pr fot    200 pr fot       
               
               
På BTG-brygge fjellet    Medlem    Ikke medlem       
Grunnavgift    1000    2000       
Over 12 fot    100 pr fot    200 pr fot    

 

Priser for opplag f.o.m sesongen 2012/ 2013.
Inntil 7 m for medlemmer:    kr. 500,-     for ikke medlemmer:    kr. 1 000,-
Inntil 10 m for medlemmer:    kr. 750,-    for ikke medlemmer:    kr. 1 500,-
Inntil 13 m for medlemmer:    kr. 1 000,-    for ikke medlemmer:    kr. 2 000,-

 

Opplag utover fastsatt opplagstid medfører gebyr på kr. 500,- pr. påbegynt uke for medlemmer, og kr. 1 000,- for ikke medlemmer.

 

Satsen for ikke å møte på dugnad:     kr. 1 000,-
Satsen for ikke å møte på vakt:     kr. 1 500.- pr. vakt
Sats pr. purregebyr:            kr. 500,-

 

SAK: 6

 

Styrets forslag til godtgjørelse for styrerepresentanter

 

Leder         kr. 3.000,-
Nestleder    kr. 2.000,-
Kasserer    kr. 3.000,-
Sekretær    kr. 3.000,-
Havnesjef    kr. 2.000,-

 


SAK: 7

 

Forslag til budsjett 2012.

 

BUDSJETT 2012:
 
Inntekter:           
Kontingenter    30 000,00       
VLH-gebyr    57 000,00       
Leieplasser    125 000,00       
Opplag    15 000,00       
Vakt-/dugnadsgebyr    10 000,00       
Salg båtplasser    ?       
Renter    12 000,00       
Sum inntekter    249 000,00       
           
           
Utgifter:           
Porto/bankgebyr    10 000,00       
Vedlikehold    100 000,00       
Strøm    10 000,00       
Vann og renovasjon    20 000,00       
Forsikring    6 000,00       
Møtekostnader    5 000,00       
Styregodtgjørelse        13 000,00        
Årsmøte    5 000,00       
Administrasjons utgifter    6 000,00       
Sum utgifter    175 000,00       
           
RESULTAT    74 000,00    

 


SAK: 8

 

Innkomne forslag / Styrets forslag

 

Det har ikke innkommet noen forslag fra medlemmer i foreningen.

 

Styret foreslår følgende endring av vedtektene

 

§ 7 - 4c : Havnekomiteen velges ut fra lista over medlemmer som har
båtplass i havna. Vi starter med plass nr. 100, og velger ut 10 nye
medlemmer hvert år, sånn at alle etter noen år har vært med i
komiteen. De som har verv i styret er unntatt fra dette.

 

Hele Havnekomiteen kalles inn til styremøte i mars og august. Videre
kontakt og møter med Havnekomiteen er Havnesjefens ansvar.

 

SAK: 9

 

Årsmøtets godkjenning av de forandringene vi måtte gjøre i vedtektene
for å bli registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
Vedtektene ligger vedlagt årsmøtepapirene, og vil bli gjennomgått på årsmøte.

 


SAK:10

 

Følgende står på valg:

 

Leder - for 1 år.
Nestleder - for 2 år.
Kasserer - for 2 år.
Havnesjef - for 1 år.
2.vara til styret - for 2 år.
Vara til havnesjef- for 2 år.