Hva skal veiene hete?

Tilgjengelige filer

Ingen filer lastet opp.

magne fredag 06. mars 2020 18:24

Sekretariatet for Navnekomiteen ønsker innspill til navn på mulig framtidige veier. Nå kan du komme med forslag!

Veiene er politisk godkjent for bygging gjennom følgende reguleringsplaner:

• planid 254 Aaltvet bru, godkjent i 2018

• planid 1112 Halvarp 2016

• planid 1113 Reguleringsplan for Lønnebakke 2019

• planid 1114 Solheim i Langangen 2017

Kartutsnittene under viser godkjente traséer med rosa farge. Vi har markert dem med numrene 1 til 6, og ønsker gode forslag til navn fra deg.

Sekretariatet har allerede et forslag til navn på nummer 1, nemlig Austadkroken.

Stedsnavnloven gir regler for hvordan adressenavn skal skrives, men ikke hvilke navn som kan brukes. Språkrådet har noen «ulovfesta navngivingsprinsipper» som vi bør forholde oss til:

1. Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen

2. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen

3. Navnet bør passe på stedet

4. Navnene bør være varierte

5. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk

6. Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale

7. En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna

Forslag sendes til [email protected] eller Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Merk e-posten eller brevet med ‘Navnesak 20/02205’. Frist: 30. mars 2020.

Navnekomiteen vurderer forslagene. Endelig vedtak forventes i løpet av våren.