Vedlagt er oppstartsvarsel for reguleringsplanarbeid i Kjennskogen, Langangen i Porsgrunn kommune.

Tilgjengelige filer

magne onsdag 20. mai 2020 14:22

Se vedlagte pdf til høyre....


Varsel om oppstart av planarbeid og høring av

planprogram -

DETALJREGULERING KJENNSKOGEN RÅSTOFFUTVINNING

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsler Feste Grenland AS, på vegne av Kjennskogen

drift AS, om oppstart av planarbeid med detaljregulering for deler av eiendommene gnr/bnr. 25/17,

23/1 og 23/2 ved Langangen i Porsgrunn kommune. PLANID: 1120.