Forslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Høring og offentlig ettersyn

Tilgjengelige filer

magne lørdag 25. august 2018 09:35

Dokumentet ligger også som pdf-fil under Langangen Vel Dokumenter: https://www.langangen.com/index.php?option=com_edocman&view=category&id=1&Itemid=178

Planforslag på høring og offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok 7. juni 2018, i sak 26/18 å legge forslag til kommuneplanens arealdel

2018-2030 for Porsgrunn kommune ut på høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i planog

bygningsloven § 11-14.

Det gjøres oppmerksom på at Formannskapet vedtok endringer i planforslaget ved 1. gangs

behandling, og at enkelte plandokumenter ikke er oppdatert i tråd med vedtaket. Det er gjort

rede for endringene i et eget notat, som følger saken på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmeside


https://www.porsgrunn.kommune.no/no/eDemokrati/Horinger/Kommuneplanens-arealdel-2018-2030---Horing-og-offentlig-ettersyn/

og på Servicesenteret i Storgata 153.

Digital versjon av plankartet er også tilgjengelig i kommunens kartløsning:

www.grenlandskart.no

Merknad kan sendes til [email protected] eller til Porsgrunn kommune,

Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Merk henvendelser med «Merknad Kommuneplanens

arealdel 2018-2030». Frist for å sende merknad er 5. oktober 2018.

Med vennlig hilsen

Maria Buene

Kommuneplanlegger

Byutvikling, Porsgrunn kommune

[email protected]

35 54 70 48